top of page

Prawo karne

Występujemy w charakterze obrońców lub pełnomocników, na wszystkich etapach sprawy, w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. 

Praktyka w sprawach karnych to jedna z podstawowych specjalizacji naszej Kancelarii. Od początku jej działalności z powodzeniem prowadzimy sprawy karne. Jest to ta dziedzina prawa, w której wygrana sprawia nam bardzo dużą satysfakcję. Świadomość, że dzięki naszym działaniom osoba niewinna nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, daje poczucie spełniania zadowego.

Sprawy karne są o tyle szczególne, że naprzeciwko obywatela staje aparat państwa - Policja, Prokuratura. Wszczęcie postępowania karnego, zarzuty, przeszukanie, zatrzymanie czy aresztowanie to niezwykle stresujące sytuacje. Prawdziwym dylematem jest wówczas to, czy przyznać się do winy, czy też nie przyznawać, milczeć czy wyjaśniać, iść na współpracę z organami ścigania czy też nie i jakie to będzie miało konsekwencje. Doświadczony obrońca - w ramach realizacji Twojego prawa do obrony - będzie w stanie zarekomendować Ci najlepszą strategię. To, jaka będzie przyszłość, zależy w dużej mierze od podjętych decyzji, zwłaszcza w początkowym stadium postępowania. Warto pamiętać, że także w polskim prawie karnym zastosowanie znajduje znana z amerykańskich filmów fraza: “wszystko co powiesz, może być wykorzystane przeciwko Tobie”. Zanim złożysz wyjaśnienia, skontaktuj się z obrońcą. Nie warto podejmować samodzielnego leczenia poważnej choroby, nie będąc lekarzem. 

 

Pomoc w sprawach karnych

Zajmujemy się sprawami tzw. przestępstw pospolitych, przestępstw gospodarczych i przestępstw karno-skarbowych. Pomagamy na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy oskarżonych i pokrzywdzonych. Występujemy przed Sądem Najwyższym. 

Jesteśmy gotowi do niezwłocznego podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych, w szczególności: zatrzymania, wniosku o areszt, wezwania na przesłuchanie celem przedstawienia zarzutów. 

Uruchomiliśmy dedykowany numer telefonu: 501 177 515. Osobą odpowiedzialną za ten dział praktyki w naszej Kancelarii jest adwokat Radosław Płonka. Zapraszamy do kontaktu.

fot.+Marta+Ankiersztejn-16.jpg

adwokat, ekspert prawny BCC

Radosław Płonka

tel. 501 177 515

Logo%20Klient%20Indywidualny_edited.png

Obszary praktyki

Obszary naszej praktyki karnej to w szczególności:

 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w tym: wyrządzenie szkody poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, łapownictwo menedżerskie, nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, oszustwa finansowe i ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela, pozorne bankructwo, naruszenia interesów majątkowych podmiotów gospodarczych, kradzież, wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę, podrabianie, przerabianie lub fałszowanie faktur;  

 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;

 • Łapownictwo czynne i bierne, płatna protekcja; 

 • Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego;

 • Zorganizowana grupa albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa;

 • Przestępstwa narkotykowe;

 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, w tym: podrobienie, przerobienie dokumentu, poświadczenie nieprawdy oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy;

 • Naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie funkcjonariusza publicznego;

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w tym: spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia; 

 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w tym: spowodowanie niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia;

 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w tym: katastrofa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, odurzenia lub ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu bez uprawnień;

 • Przestępstwa przeciwko środowisku;

 • Przestępstwa przeciwko wolności, w tym: pozbawienie wolności, przemoc lub groźba w celu zmuszenia do określonego zachowania, groźba karalna, stalking - uporczywe nękanie;

 • Zniewaga, pomówienie, zniesławienie;

 • Znęcanie, niealimentacja;

 • Przestępstwa przeciwko mieniu, w tym: kradzież, rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, niszczenie lub uszkadzanie mienia, zabór pojazdu mechanicznego, paserstwo.

 

bottom of page