top of page
Adwokat Radosław Płonka

Zatrzymanie przez Policję lub inne służby 6 ważnych informacji - przeczytaj koniecznie!

Sześć kluczowych czynności, których podjęcie w przypadku zatrzymania przez Policję lub inne służby może Ci pomóc.

1.

Od pierwszej chwili zatrzymania żądamy ustnie i do protokołu umożliwienia kontaktu przez telefon z adwokatem lub radcą prawnym oraz odbycia z nim bezpośredniej rozmowy w miejscu, gdzie przebywamy w związku z zatrzymaniem.


Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

2.

Nie składamy zeznań i nie odpowiadamy na pytania dotyczące sprawy. Nasze rozmowy z funkcjonariuszami powinny poprzestawać na żądaniu niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym.


Ważne: w czasie zatrzymania będziemy mogli mieć to, co mamy na sobie - nawet sznurowadła zostaną nam wyjęte z butów. Warto zatem pamiętać telefon do przyszłego obrońcy. Jeśli nie podamy funkcjonariuszowi numeru telefonu do obrońcy np. pamiętając jedynie jego imię i nazwisko, nazwę kancelarii itp. funkcjonariusze nie podejmą żadnych działań w celu skontaktowania nas z obrońcą. Kontaktu z obrońcą nie będzie, a dalsze czynności z naszym udziałem będą prowadzone. Będzie to zgodne z prawem.

3.

Bezwzględnie żądamy od funkcjonariuszy także zawiadomienia osoby przez nas wskazanej o fakcie zatrzymania. Numer telefonu do takiej osoby także warto zapamiętać. Bez naszego żądania funkcjonariusze nie mają obowiązku nikogo zawiadamiać. Pamiętajmy, że jest to jedynie poinformowanie osoby przez nas wskazanej o fakcie zatrzymania. W przeciwieństwie do obrońcy, osoba ta nie będzie mogła się z nami skontaktować, za to osoba ta będzie mogła ustanowić dla nas adwokata lub radcę prawnego.


Ważne: adwokata lub radcę prawnego w związku z zatrzymaniem może ustanowić każdy, nawet osoba postronna - nie musi być spokrewniona. Musi jednak wiedzieć o naszym zatrzymaniu i chcieć nam pomóc. Po ustanowieniu obrońcy, prowadzący czynności zapyta nas jedynie, czy potwierdzamy chęć ustanowienia obrońcy przez osobę trzecią;

4.

Jeśli mamy problemy zdrowotne - na nasze żądanie organy ścigania mają obowiązek zapewnić nam bezpośredni kontakt z lekarzem, który ustali, czy istnieją przeciwwskazania medyczne do prowadzenia czynności zatrzymania. Jeśli zatrzymany nie włada językiem polskim, należy z kolei zapewnić mu bezpłatnie tłumacza. Zatrzymanemu obywatelowi państwa obcego na jego żądanie należy umożliwić ponadto nawiązanie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

5.

Zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin. Przed upływem tego czasu, zatrzymanego należy zwolnić, chyba że w tym czasie prokurator wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Wówczas sąd ma kolejne 24 godziny na przeprowadzenie posiedzenia, w trakcie którego zapadnie postanowienie co do zastosowania aresztu tymczasowego lub zwolnienia.

6.

Zawsze żądamy doręczenia odpisu protokołu zatrzymania. Zwróćmy uwagę, aby protokół zatrzymania odzwierciedlał rzeczywisty przebieg czynności z naszym udziałem, a w przypadku niezgodności - żądamy zmiany zapisów lub co najmniej zaprotokołowania naszych oświadczeń wskazujących błędy w protokole. W ciągu 7 dni od dnia zatrzymania, możemy wnieść zażalenie na zatrzymanie do sądu rejonowego miejsca zatrzymania, w którym możemy domagać się zbadania
zasadności, legalności oraz prawidłowości naszego zatrzymania.

bottom of page